ဝိကာလဘောဇန၏ ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ မွန်းလွဲသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၂။ နံနက်အခါ၌သာ သုံးဆောင်ထိုက်သော ယာဝကာလိကလည်း ဖြစ်စေ။
၃။ မျိုခြင်းလည်း ဖြစ်စေ။