လ ဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၁၄) ပါး

တနင်္လာဂြိုဟ်အခေါ်လည်း ထို့အတူ
၁။ ဣန္ဒု၊
၂။ စန္ဒ၊
၃။ နက္ခတ္တရာဇာ၊
၄။ သောမ၊
၅။ နိသာကရ၊
၆။ ဩသဓိသ၊
၇။ ဟိမရံသီ၊
၈။ သသင်္က၊
၉။ စန္ဒိမာ၊
၁၀။ သသီ၊
၁၁။ သီတရံသီ၊
၁၂။ နိသာနာထ၊
၁၃။ ဥဠုရာဇာ၊
၁၄။ မာ။