ဝိညာဉ် (၆) ပါး

၁။ စက္ခုဝိညာဉ် - မျက်စိ အသိစိတ်။
၂။ သောတ ဝိညာဉ် - နား အသိစိတ်။
၃။ ဃာန ဝိညာဉ်- နှာခေါင်း အသိစိတ်။
၄။ ဇိဝှာဝိညာဉ် - လျှာ အသိစိတ်။
၅။ ကာယ ဝိညာဉ် - ကိုယ်အတွေ့ အသိစိတ်။
၆။ မနော ဝိညာဉ် - အာရုံအသိစိတ်။