ပညာပွားကြောင်းတရား (၈) ပါး

၁။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း။
၂။ မေးမြန်းခြင်း။
၃။ အကြားအမြင်များခြင်း။
၄။ အခြံအရံများခြင်း။
၅။ ကောင်းသောနှလုံးရှိခြင်း။
၆။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
၇။ ချစ်သောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖက်နေရခြင်း။
၈။ တင့်အပ်သောအရပ်၌နေရခြင်း။