ရန်အောင်ခြင်းတရား (၃) ပါး

၁။ လိမ္မာခြင်း။
၂။ ရဲရင့်ခြင်း။
၃။ ထိုးထွင်းပညာယှဉ်ခြင်း။