ပွားများအပ်သော တရား (၂) ပါး

၁။ သမထ- စိတ်၏ တည်ငြိမ်မှုရရှိခြင်း၊ စျာန်တရားကို ဆို၏။
၂။ ဝိပဿနာ- အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာသုံးပါးကို အထူးဆင်ခြင်မှု။