စစ်ခံခြင်း (ခံစစ်) ဗျူဟာ (၆) ပါး

၁။ နဒီစရဗျူဟာ - မြစ်ကိုဖြတ်သန်း၍ ကူးသွားသော တံတားကဲ့သို့ ရင်ဘောင်တန်း၍ ခံခြင်း
၂။ ဝဇ္ဇိကဗျူဟာ - အလယ်တပ်မှနေ၍ ဝဲယာနှစ်ဘက် ကင်းလက်မထောင်သကဲ့သို့ ခံခြင်း
၃။ သကဋဗျူဟာ - ???
၄။ မဓုဝဍ္ဎနဗျူဟာ - တပ်မအလယ်ထား၍ ပျားအုံကဲ့သို့ တစ်စုတစ်ခဲတည်း စစ်ခံခြင်း
၅။ ဓင်္ဂပါဒဗျူဟာ - နောက်မှာတစ်တပ်၊ ရှေ့မှာသုံးတပ်ထား၍ ကျီးခြေကဲ့သို့ ခံခြင်း
၆။ ဥဒ္ဓနဗျူဟာ - စစ်တပ်ကို သုံးစုခွဲ၍ ဖိုခနောက်သုံးလုံးကဲ့သို့ စစ်ခံခြင်း