ရာဇထီးဖြူ (၈) စင်း

၁။ ကနက္ကဒဏ်ထီး။
၂။ သူရိယထီး။
၃။ ပဒုမထီး။
၄။ သမုတိထီး။ (ထိုထီးလေးစင်းသည် လက်ဝဲထီးများဖြစ်၏။) မင်းဆောင်း
၅။ ကမ္ဗုထီး။
၆။ စန္ဒထီး။
၇။ ကုမုန္ဒြထီး။
၈။ ဝိသကြုံထီး။ (ထိုထီးလေးစင်းသည် လက်ျာထီးများဖြစ်၏။) မိဖုရားဆောင်း