ပြင်မရသော အရာ(၂) မျိုး

၁။ အတိတ်ကံ နှင့်
၂။ ဝမ်းတွင်းပါဗီဇ-ပြင်မရ။