မသိခြင်း (၅) မျိုး

၁။ မိမိမည်သည့်ဘဝမှ ကူးလာသည်ဟူ၍ မသိခြင်း။
၂။ မည်သည့်အရွယ်ရှိအောင် နေရမည်ဟူ၍ မသိခြင်း။
၃။ မည်သည့်အနာဖြင့် သေရမည်ဟူ၍ မသိခြင်း။
၄။ မည်သည့် အရပ်၌ သေရမည်ဟူ၍ မသိခြင်း။
၅။ မည်သည့်ဘဝသို့ ကူးပြောင်းရမည်ဟူ၍ မသိခြင်း။
(ဓမ္မပဒ - လာ)