နှလုံးမြတ်သောသူ၏ အကျိုး (၅) ပါး

၁။ သူခပ်သိမ်း ချစ်ကြည်ခြင်း။
၂။ သူတော်ကောင်းတို့၌ ဆည်းကပ်ခြင်း။
၃။ ကျော်စောခြင်း။
၄။ ပီတိပွားခြင်း။
၅။ သုဂတိဘဝသို့ လားရခြင်း။