မုန်းသူ (၂) ဦး

၁။ တောင်းတတ်သောသူ။
၂။ တောင်း၍ မပေးသူ။