ပန်း (၅) ပါး

၁။ ဇလပ်ပွင့်။
၂။ ကြာပွင့်။
၃။ မုလေးပွင့်။
၄။ နေဇာမြက်။
၅။ ပေါက်ပေါက်။