ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော် (၃) ပါး

၁။ ဇာတိမဟတ္တဂုဏ် - အမျိုး၏ မြင့်မြတ်ခြင်း။
၂။ ပုညမဟတ္တဂုဏ် - ကုသိုလ်ပုည၏ မြင့်မြတ်ခြင်း။
၃။ ဂုဏမဟတ္တဂုဏ် - ဂုဏ်တော်၏ မြင့်မြတ်ခြင်း။