ပဋိပဒါမျိုး (၄) ပါး

၁။ သုခပဋိပဒါခိပ္ပါဘိညာ - ချမ်းသာစွာကျင့် လျင်မြန်စွာရ။
၂။ သုခပဋိပဒါဒန္ဓာဘိညာ - ချမ်းသာစွာကျင့် ကြာမြင့်မှရ။
၃။ ဒုက္ခပဋိပဒါခိပ္ပါဘိညာ - ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာကျင့် လျင်မြန်စွာရ။
၄။ ဒုက္ခပဋိပဒါဒန္ဓာဘိညာ- ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာကျင့်ရ ကြာမြင့်စွာသော နှစ်ကာလတို့မှရ။