မျက်စဉ်းဆေးလှူသော အကျိုး (၇) ပါး

၁။ ကျယ်သော မျက်စိရှိခြင်း၊
၂။ ဖြူသော မျက်စိရှိခြင်း၊
၃။ ရွှေသော မျက်စိရှိခြင်း၊
၄။ မနောက်မကျူ ကြည်လင်ခြင်း၊
၅။ ခပ်သိမ်းသောအနာမှ ကင်းခြင်း၊
၆။ နတ်မျက်စိကို ရခြင်း၊
၇။ ပညာတည်းဟူသော မျက်စိကိုရခြင်း။