ပုလဲမျိုး (၅) ပါး

၁။ ပုလဲဖြူ။
၂။ ပုလဲနီ။
၃။ ပုလဲ။
၄။ ပုလဲရှပ်။
၅။ ပုလဲဝါ။