ပဟာန် (၃) ပါး

၁။ တဒင်္ဂပဟာန်- ကိလေသာကို သီလစသော ကုသိုလ်ကိစ္စဖြင့် ခေတ္တပယ်ခြင်း။
၂။ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်- ကိလေသာကို သမာဓိပွားသဖြင့် ပယ်ခြင်း။
၃။ သမုစ္ဆေပဟာန် - ကိလေသာကို ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် အကြွင်းမရှိ ပယ်ခြင်း။

တနည်း

၁။ ကာမာဝစရပဟာန် - ကာမဝစရကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှုသည် တဒင်္ဂပဟာန်သာ မည်၏။
၂။ မဟဂ္ဂုတ်ပဟာန် - မဟဂ္ဂုတ် ကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှုသည် တဒင်္ဂ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်သာ မည်၏။
၃။ လောကုတ္တရာပဟာန် - လောကုတ္တရာ ကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှုသည် တဒင်္ဂ ဝိက္ခမ္ဘန သမုစ္ဆေဒပဟာန် သုံးပါးစလုံးဖြင့် ပယ်သည် မည်၏။

တနည်း

၁။ တဒင်္ဂပဟာန် - သီလကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှု။
၂။ တဒင်္ဂ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန် - သမာဓိကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှု။
၃။ တဒင်္ဂ ဝိက္ခမ္ဘန သမုစ္ဆေဒ - ပညာကုသိုလ်ဖြင့် ပယ်မှု။