လူ့နက္ခတ် (၉) ပါး

၁။ဘရဏီ = နက္ခတ် ၂ လုံး။
၂။ ပြုပ္ပာသဠ် = နက္ခတ် ၄ လုံး။
၃။ ပြုပ္ပာပရပိုဒ် = နက္ခတ် ၆ လုံး။
၄။ ဥတ္တရာဘရဂုဏီ = နက္ခတ် ၁၁ လုံး။
၅။ ဥတ္တရာသဠ် = နက္ခတ် ၁၂ လုံး။
၆။ အဒြ = နက္ခတ် ၂၁ လုံး။
၇။ ရောဟနီ = နက္ခတ် ၂၁ လုံး။
၈။ လဘရဏီ = နက္ခတ် ၂၆ လုံး။
၉။ ဥတ္တရာ ပရပိုဒ် = နက္ခတ် ၂၀လုံး။