လေးသည်ကျော် (၄) ယောက်

၁။ ဝါလဝေဓ - သားမြီးဖျားကို မှန်အောင်ပစ်နိုင်သော လေးသမား။
၂။ အက္ခဏဝေဓိ - လျှပ်တစ်ပြက်တွင် အချက်များစွာ ပစ်နိုင်သော လေးသမား။
၃။ သဒ္ဒဝေဓိ - အသံကြားက မှန်အောင်ပစ်နိုင်သော လေးသမား။
၄။ သရဝေဓိ - မြားကို မြားချင်းမှန်အောင် ပစ်နိုင်သော လေးသမား။