ရူပ ပဓာန (၈) ပါး (ရုပ်အသွင်)

၁။ အရှည်။
၂။ အတို။
၃။ အလုံး။
၄။ အဝန်း။
၅။ အနိမ့်။
၆။ အမြင့်။
၇။ ညီညွတ်ခြင်း။
၈။ မညီညွတ်ခြင်း။