မိလာဖလာ အိမ်ပေါက်ကျွန် (၇) ယောက်

၁။ အန္တောဇာတ - မိလာ ဖလာ အိမ်ပေါက်ကျွန်၊
၂။ သုတော - ၎င်းကျွန်၏ သားပေါက်၊
၃။ နတ္တော - ၎င်းသားပေါက်၏ မြေးလတ်၊
၄။ ပနတ္တော - မြေးလတ်၏သား ဩတ္တလတ်၊
၅။ ပေါနတ္တော - ဩတ္တလတ်၏သား ကျွန်ဆက်၊
၆။ ပေါပနတ္တော - ကျွန်ဆက်၏သား ကျွန်ပင်၊
၇။ အနုပေါနတ္တော - ကျွန်ပင်၏သား ကျွန်စည်။