မုနိ (၅) ပါး

၁။ ပစ္စေက မုနိ - ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ။
၂။ သေက္ခမုနိ - သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ အသေက္ခမုနိ - ရဟန္တာ။
၄။ အဂါရ မုနိ - အိမ်ရာထောင်ပြီးမှဖြစ်သော ရဟန္တာ။
၅။ အနာဂါရ မုနိ - အိမ်ရာမထောင်ဘဲ ဖြစ်သော ရဟန္တာ။