သတ္တိ (၃) ပါး

၁။ သတ္တိ - လက်ရုံးရည်ရှိခြင်း။
၂။ ဗျတ္တိ - နှလုံးရည်ရှိခြင်း။
၃။ သမ္ပတ္တိ - ပြည့်စုံမှုရှိခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ကာယသတ္တိ - ကိုယ်၏ စွမ်းရည်။
၂။ ဉာဏသတ္တိ - ဉာဏ်၏ စွမ်းရည်။
၃။ စာဂသတ္တိ - ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှု စွမ်းရည်။