ပုလဲ (၈) မျိုး

၁။ ဟယမုတ = မြင်းနှင့်တူသောပုလဲ။
၂။ ဂဇမုတ္တ = ဆင်နှင့်တူသော ပုလဲ။
၃။ ရထမုတ္တ = ရထားနှင့်တူသောပုလဲ။
၄။ အာမလကမုတ္တ = သျှိသျှားသီးနှင့်တူသောပုလဲ။
၅။ ဝလယမုတ္တ = လက်ကောက်နှင့်တူသောပုလဲ။
၆။ အင်္ဂုလိဝေဓမုတ္တ = လက်စွပ်နှင့်တူသောပုလဲ။
၇။ ကကုဓဖလမုတ္တ = ရေခံတက်သီးနှင့်တူသောပုလဲ။
၈။ ပကတိမုတ္တ = ပြကတေ့သဘောရှိပုလဲ။

တစ်နည်း

၁။ ဟတ္တိကုမ္ဘ = ဆင်ဦးကင်း၌ဖြစ်သောပုလဲ။
၂။ ဝရာဟဒါဌ = ဝက်စွယ်၌ ဖြစ်သောပုလဲ။
၃။ ဝလာဟက = တိမ်တိုက်၌ဖြစ်သောပုလဲ။
၄။ ဝေဠု = ဝါး၌ဖြစ်သောပုလဲ။
၅။ မစ္ဆသီရ = ငါးဦးခေါင်း၌ဖြစ်သောပုလဲ။
၆။ ဘုဇင်္ဂသီသ = မြွေဦးခေါင်း၌ဖြစ်သောပုလဲ။
ရ။ သင်္ခါ = ခရုသင်း၌ဖြစ်သောပုလဲ။
၈။ သိပ္ပိ = ယောက်သွား၌ဖြစ်သောပုလဲ။