မိန်းမတို့၏ လော်လည်ခြင်း (၅) ပါး

၁။ အာဟာရလောလတာ - အစားအသောက်၌ လျှပ်ပေါ် လော်လည်ခြင်း။
၂။ အလင်္ကာရလောလတာ - အဝတ်တန်ဆာ၌ လျှပ်ပေါ်လော်လည်ခြင်း။
၃။ ပုရိသလောလတာ - ယောက်ျားတစ်ပါး၌ (အနည်းဆုံးစိတ်ဖြင့်ပင်) နှစ်သက်တတ်ခြင်းဟူသော လျှပ်ပေါ်လော်လည်ခြင်း။
၄။ ဓနလောလတာ - ပစ္စည်းဥစ္စာ၌ လျှပ်ပေါ်လော်လည်ခြင်း။
၅။ ပါဒလောလတာ- ဟိုဟိုဒီဒီ သွားလာမှု၌ လျှပ်ပေါ်လော်လည်ခြင်း။
(သုတ္တပါဠိ)