ပါရမီ ၁၀ ပါး အပြား (၃၀)

၁။ စည်းစိမ်ဥစ္စာကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီတော် (၁၀) ပါးကို ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း။
၂။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီတော် (၁၀) ပါးကို ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း။
၃။ အသက်ကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီတော် (၁၀) ပါးကို ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း။