ရာဇဂုဏ် (၆) ပါး

၁။ သန္ဓိဂုဏ် - ရန်သူတို့နှင့် သင့်တင့်အောင် စေ့စပ်နိုင်မှု။
၂။ ဝိဂ္ဂဟဂုဏ် - စစ်ထိုးခြင်း၌ အောင်နိုင်အောင် ပြနိုင်စွမ်းမှု။
၃။ ယာနဂုဏ် - စစ်တိုက်ခိုက်မှု၌ စစ်သည် ယာဉ်ရထား အားရှိမှု။
၄။ အာသနဂုဏ် - ခံစစ်၊ ထိုးစစ်၌ နေရာကောင်းရအောင် ကြံနိုင်မှု။
၅။ ဒွိဓာဂုဏ် - စစ်နိုင်မှုရအောင် သူတစ်ပါးညီညွတ်မှုကို ပျက်စီးရန်လှည့်စားမှု။
၆။ အာသယဂုဏ် - ရန်သူကြောက်ရွံ့စေရန် မဟာမိတ်နိုင်ငံရှိမှု။