ပထဝီ အမာဓာတ် (၂၀) ပါး

၁။ ကေသာ - ဆံပင်။
၂။ လောမာ - မွေးညှင်း။
၃။ နခါ - ခြေသည်း လက်သည်း။
၄။ ဒန္တာ - သွား။
၅။ တစော - အရေ။
၆။ မံသံ - အသား။
၇။ နှာရု- အကြော။
၈။ အဋ္ဌိ - အရိုး။
၉။ အဋ္ဌိမိဉ္ဇံ - ရိုးတွင်းခြင်ဆီ။
၁၀။ ဝက္ကံ - အညှို့။
၁၁။ ဟဒယံ - နှလုံး။
၁၂။ ယကနံ - အသည်း။
၁၃။ ကိလောမကံ - အမြှေး။
၁၄။ ပိဟကံ - အဖျဉ်း။
၁၅။ မပ္ဖါသံ - အဆုတ်။
၁၆။ အန္တံ - အူမ။
၁၇။ အန္တံဂုဏ - အူသိမ်။
၁၈။ ဥဒရိယံ - အစာသစ်။
၁၉။ ကရီသံ - အစာဟောင်း။
၂၀။ မတ္ထလုင်္ဂံ - ဦးနှောက်။