မိဘကျင့်ဝတ် (၅) မျိုး

၁။ မကောင်းမြစ်တား။
၂။ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊
၃။ အတတ်သင်စေ၊
၄။ ပေးဝေနှီးရင်း၊
၅။ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင်၊ ဝတ်ငါးအင် ၊ ဖခင် မိတို့တာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)