မင်း (၄) မျိုး

၁။ ပဒေသရာဇ် - တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို အစိုးရသောမင်း။
၂။ ဧကရာဇ် - တစ်ကျွန်းလုံးကို အစိုးရသောမင်း။
၃။ ဒီပရာဇ် - လေးကျွန်းလုံးကို အစိုးရသောမင်း။
၄။ မဟာစက္ကရာဇ် - နတ်ပြည်တိုင်အောင် အစိုးရသော မန္ဓာတ်မင်း၊ သို့မဟုတ် စကြာမင်း။