မဟာသာ၀က ( ၈၀ ) ပါး

( အဂ္ဂသာဝကာ မဟာသာဝကာ ပကတိသာဝကာတိ တိဝိဓာ တေသု အာယသ္မာ။ )
၁။ အညာသိကောဏ္ဍညော။
၂။ ဝပ္ပေါ။
၃။ ဘဒ္ဒိယော။
၄။ မဟာနာမော။
၅။ အဿဇိ။
၆။ နာလကော။
၇။ ယသော။
၈။ ဝိမလော။
၉။ သုဘာဟု။
၁၀။ ပုဏ္ဏဇိ။
၁၁။ ဂဝမ္ပတိ။
၁၂။ ဥရုဝေလကဿပေါ။
၁၃။ နဒီကဿပေါ။
၁၄။ ဂယာကဿပေါ။။
၁၅။ သာရိပုတ္တော။
၁၆။ မဟာမောဂ္ဂလ္လာနော။
၁၇။ မဟာကဿပေါ။
၁၈။ မဟာကစ္စာယနော။
၁၉။ မဟာကောဋ္ဌိကော။
၂၀။ မဟာကပ္ပိနော။
၂၁။ မဟာစုန္ဒော။
၂၂။ အနုရုဒ္ဓေါ။
၂၃။ ကင်္ခါရေဝတော။
၂၄။ အာနန္ဒော။
၂၅။ နန္ဒကော။
၂၆။ ဘဂု။
၂၇။ နန္ဒော။
၂၈။ ကိမိလော။
၂၉။ ဘဒ္ဒိလော။
၃၀။ ရာဟုလော။
၃၁။ သီဝလိ။
၃၂။ ဥပါလိ။
၃၃။ ဒဗ္ဗော။
၃၄။ ဥပသေနော။
၃၅။ ခဒိရဝနိယရေဝတော။
၃၆။ ပုဏ္ဏော မန္တာဏိပုတ္တော။
၃၇။ ပုဏ္ဏော သုနာပရန္တကော။
၃၈။ သောဏော ကုဋိကဏ္ဏော။
၃၉။ သောဏော ကောဠိဝိသော။
၄၀။ ရာဓော။
၄၁။ သုဘူတိ။
၄၂။ အင်္ဂုလိမာလော။
၄၃။ ဝက္ကလိ။
၄၄။ ကာဠုဒါယီ။
၄၅။ မဟာဥဒါယီ။
၄၆။ ပိလိန္ဒဝစ္ဆော။
၄၇။ သောဘိတော။
၄၈။ ကုမာရကဿပေါ။
၄၉။ ရဋ္ဌပါလော။
၅၀။ ဝင်္ဂိသော။
၅၁။ သဘိယော။
၅၂။ သေလော။
၅၃။ ဥပဝါနော။
၅၄။ မေဃိယော
၅၅။ သာဂတော။
၅၆။ နာဂိတော။
၅၇။ လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယော။
၅၈။ ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇော။
၅၉။ မဟာပန္ထကော။
၆၀။ စူဠပန္ထကော။
၆၁။ ဗာကုလော။
၆၂။ ကုဏ္ဍဓာနော။
၆၃။ ဒါရုစီရိယော။
၆၄။ ယသောဇော။
၆၅။ အဇိတော။
၆၆။ တိဿမေတ္တေယျော။
၆၇။ ပုဏ္ဏကော။
၆၈။ မေတ္တဂူ။
၆၉။ ဓောတကော။
၇၀။ ဥပသိဝေါ။
၇၁။ နန္ဒော။
၇၂။ ဟေမကော။
၇၃။ တောဒေယျော။
၇၄။ ကပ္ပေါ။
၇၅။ ဇတုကဏ္ဏိ။
၇၆။ ဘဒြာဝုတော။
၇၇။ ဥဒယော။
၇၈။ ပေါသာလော။
၇၉။ မောဃရာဇာ။
၈၀။ ပိင်္ဂိယောတိ။
ဧတေ အသီတိ မဟာသာဝကာ နာမ။
(ခုဒ္ဒကနိကာယထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ၊ ၂၁ - မဟာနိပါတ ၁- ဝင်္ဂီသတ္ထေရဂါထာ ဝဏ္ဏနာမှ လာသည်။)