နာမ် (၅) ပါး

၁။ ဧကဝိဓနာမ် - တစ်ခုတည်းသော အမည်နာမ။
၂။ ဝေါဟာရနာမ် - ခပ်သိမ်းသော အမည်နာမတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း။
၃။ သမူဟနာမ် - အပေါင်းအသင်းကို ချုပ်၍ ခေါ်ခြင်း။
၄။ ဒဗ္ဗနာမ် - ဂုဏ်ဒြပ်တို့၏ အမည်။
၅။ စိတ္တဇနာမ် - စိတ်တွင် ထင်မြင်စွဲလာသောအမည်။