မျိုး (၇) ဆက်

၁။ သား (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၂။ မြေး (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၃။ မြစ် (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၄။ တီ (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၅။ တွတ် (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၆။ ကျွတ် (အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)
၇။ ကျွတ်ဆက်(အဆင့်ဆင့်အောက်သို့)