ဝီထိ (၈) တန်

၁။ ရှေးဦးစွာရသော အာဒိကမ္မိကဝီထိ။
၂။ ဝိတက်ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝက္ခဏာဝီထိ။
၃။ ဝိစာရကို ဆင်ခြင်သော ဝီထိ။
၄။ ပီတိကိုဆင်ခြင်သော ဝီထိ။
၅။ သုခကို ဆင်ခြင်သော ဝီထိ။
၆။ ဧကဂ္ဂတာကို ဆင်ခြင်သော ဝီထိ။
၇။ အပေါင်းကို ဆင်ခြင်သော ဝီထိ။
၈။ သမာပတ္တိ ဝီထိ။