ရဟန်းတို့၏ အဓိကရုဏ်း (၄) ပါး

၁။ ဝိဝါဒအဓိကရုဏ်း - ဓမ္မ၊ အဓမ္မ၊ ဝိနယ၊ အဝိနယစသော ဆယ့်နှစ်ပါးသော ဝတ္ထုဖြင့် ငြင်းခုံခြင်း။
၂။ အနုဝါဒ အဓိကရုဏ်း - သီလဝိပတ္တိ၊ အာစာရဝိပတ္တိ၊ ဒိဋ္ဌိဝိပတ္တိဖြင့် စောဒနာခြင်း။
၃။ အာပတ္တာဓိကရုဏ်း - ခုနစ်ပါးသော အာပတ်အစုဖြစ်ခြင်း။
၄။ ကိစ္စာဓိကရုဏ်း - အပလောကနကံ စသည်ဖြစ်ခြင်း။