နာယကဂုဏ် (၆) ပါး

၁။ ခမာ - သည်းခံခြင်း။
၂။ ဇာဂရိယ - နိုးကြားခြင်း။
၃။ ဥဋ္ဌာန - ထကြွလုံ့လရှခြင်း။
၄။ သံဝိဘာဂ - ဝေဖန်ပေးကမ်းတတ်ခြင်း။
၅။ ဒယာ - သနားခြင်း။
၆။ ဣက္ခဏာ - အမြော်အမြင် ရှိခြင်း။
(လောကနီတိကျမ်းမှလာ)