ဝစီကံ (၄) ပါး

၁။ မုသာဝါဒ - မမှန်သည်ကို သိလျက်နှင့် မှန်၏ဟု ပြောဆိုခြင်း။
၂။ ပိသုဏဝါစာ - ချောပစ်ကုန်းတိုက်သော စကားကို ပြောဆိုခြင်း။
၃။ ဖရုသဝါစာ - ကြမ်းတမ်းသော စကားဖြင့် ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း။
၄။ သမ္ဖပ္ပလာသ - အကျိုးမရှိ သိမ်ဖျင်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်း။