ပလ္လင် (၄) မျိုး

၁။ အပရာဇိတ - ဘုရားပလ္လင်။
၂။ ဒိဗ္ဗ - နတ်ပလ္လင်။
၃။ ရာဇ - မင်းပလ္လင်။
၄။ ကမလာသန - ဗြဟ္မာပလ္လင်။