မြားရေးကြီး (၄) ပါး

၁။ အက္ခဏဝေဓိ - တစ်ခဏအတွင်း မြားချက်တစ်ထောင်ပြည့်အောင် ပစ်နိုင်ခြင်း။
၂။ ဝါလဝေဓိ - သားမြီးဖျားကို မှန်အောင်ပစ်နိုင်ခြင်း။
၃။ သရဝေဓိ - ရှေ့ပစ်သော မြားကို နောက်ပစ်သောမြားဖြင့် မှန်အောင် ပစ်နိုင်ခြင်း။
၄။ သဒ္ဒဝေဓိ - မိုးမှောင် လကွယ်ည စသည်တို့၌ အသံကြားက ထိအောင် ပစ်နိုင်ခြင်း။