ရတနာ (၇) ပါး

၁။ သား၊
၂။ သမီး၊
၃။ ကျေးကျွန်၊
၄။ ဆင်၊
၅။ မြင်း၊
၆။ ကျွဲ၊
၇။ နွား။

တစ်နည်း

၁။ သုဝဏ္ဏ - ရွှေ၊
၂။ ရဇတ - ငွေ၊
၃။ မုတ္တ - ပုလဲ၊
၄။ မဏိ - မြ၊
၅။ ဝေဠုရိယ - ကြောင်မျက်ရွဲ၊
၆။ ဝဇိရ - စိန်၊
၇။ ပဝါဠ - သန္တာ။