မိစ္ဆာဝိတက်မျိုး (၉) ပါး

၁။ ကာမဝိတက် = ကာမဂုဏ်၌ ကြံစည်မွေ့လျော်ခြင်း။
၂။ ဉာတိဝိတက် = ဆွေမျိုးအတွက် ကြံစည်မှုမျိုး။
၃။ ဇနပဒဝိတက် = တိုင်းပြည် ဇနပုဒ်အတွက် ကြံစည်ချက်မျိုး။
၄။ အမရဏဝိတက် = မအိုမနာ မသေလိုခြင်း။
၅။ အနဝညတဝိတက် = မထီမဲ့ပြုရန်ကြံစည်ခြင်း။
၆။ လောဘဝိတက် = လာဘ်ပစ္စည်းရရေး ကြံစည်ခြင်း။
၇။ သက္ကာယဝိတက် = စွဲလမ်းမှု တပ်နှစ်သက်မှု၌ ကြံစည်ခြင်း။
၈။ ကိတ္တိဝိတက် = ကျော်စောလိုမှု၌ ကြံစည်ခြင်း။
၉။ ဂေဟသိတဝိတက် = အိုးအိမ်ကိုမှီ၍ ကြံစည်ခြင်းမျိုး။