မြို့၏တန်ဆာ (၇) ပါး

၁။ ဧသိကာ - တံခါး၊
၂။ ပရိက္ခာ - ကျုံး၊
၃။ အနုမတ္တာ - သူရဲခို သူရဲပုန်း၊
၄။ အာဝုဓံ - လက်နက်၊
၅။ ဗလံ - ဗိုလ်ပါရဲမက်၊
၆။ ဒေါဝါရိက - တံခါးမှူး တံခါးစောင့်၊
၇။ ပါကာရော - မြို့ရိုးတံတိုင်း။