မှီဝဲအပ်သည် (၃) ပါး

၁။ အကြင်သူသည် ပေးခဲသည်ကို ပေးခြင်း။
၂။ ပြုခဲသည်ကို ပြုခြင်း။
၃။ သည်းခံခဲသည်ကို သည်းခံခြင်း။