မေတ္တာတရား (၄) ပါး

(သို့မဟုတ်) အဝေရာဒိကမေတ္တာ
၁။ အဝေရာ ဟောန္တု - ရန်မရှိကြသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၂။ အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု - စိုးရိမ်မှု မရှိကြသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၃။ အနီဃာ ဟောန္တု - ဆင်းရဲခြင်း မရှိကြသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၄။ သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု - မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာမှုရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေသတည်း။