ပုလဲမျိုး အရောင် (၈) ပါး

၁။ ဝီရောဇမုတ္တာ = အထွေထွေ အရောင်အဆင်းရှိသည်။
၂။ ဝင်္သမုတ္တာ = ကျေး၏အရောင်ကဲ့သို့ရှိ၏။
၃။ ပသသျှမုတ္တာ = ပြိုးပြိုးပြက် တစ်ခဲနက်အရောင်ရှိသည်။
၄။ ရဇတမုတ္တာ = ငွေ၏ အရောင်အဆင်ရှိသည်။
၅။ သုဝဏ္ဏမုတ္တာ = ရွှေ၏ ရောင်အဆင်းရှိသည်။
၆။ နီလမုတ္တာ = ညိုသောအရောင်အဆင်းရှိသည်။
၇။ ပီတမုတ္တာ = ရွှေအရောင်အဆင်းရှိသည်။
၈။ ကဏှမုတ္တာ = မည်းသော အရောင်အဆင်းရှိသည်။