မုဆိုးမျိုး (၃) ပါး

၁။ မာဂဝိက - သားမုဆိုး၊ သားသတ်သမား။
၂။ သာကုဏိက - ငှက်မုဆိုး၊ ကြက်ငှက်သတ်သူ။
၃။ ကေဝဋ္ဋ - လူမုဆိုး၊ တံငါ၊ အင်းသားကြီးများ။