လင် နှင့် မယား အပြစ်မတင်အပ်သော တရား (၂) ပါး

၁။ မယားနှင့် လင်၊ အပြစ်တင်၊ နေ့စဉ်မလွဲ ရန်ဖြစ်မြဲ။
၂။ လင်နှင့် မယား၊ မေတ္တာပွား၊ ကြီးမားလွန်ကဲ ချမ်းသာမြဲ။