မဟာသာလ (၃) မျိုး

၁။ ဗြာဟ္မဏမဟာသာလ - ဥစ္စာကြွယ်ဝသော ပုဏ္ဏားမျိုး။
၂။ ခတ္တိယမဟာသာလ - ဥစ္စာကြွယ်ဝသော မင်းမျိုး။
၃။ ဂဟပတိမဟာသာလ - ဥစ္စာကြွယ်ဝသော သူကြွယ်မျိုး။