သိခြင်း (၅) မျိုး

၁။ ဝိဇာနန - ဝိညာဏ်သိ အများသိသော အသိမျိုး။
၂။ သဉ္ဇာနန - အမှတ်အသားဖြင့် သိသော အသိမျိုး။
၃။ ပဇာနန - ပညာဖြင့် သိသော အသိမျိုး။
၄။ အဘိဇာနန - အဘိညာဉ်တန်ခိုးဖြင့် သိသော အသိမျိုး။
၅။ ပရိဇာနန - ပရိညာဉ်ဆိုက်အောင် သိသော ဉာဏ်အသိမျိုး။